สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน

        วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2565 มีบทความทั้งหมด 12 เรื่อง ซึ่งในฉบับนี้มีความหลากหลายของบทความวิจัยอย่างมาก เริ่มด้วยการท่องเที่ยว ซึ่งท่านคงต้องการทราบว่า พื้นที่สงวนชีวมวล แม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวปฏิบัติอย่างไร ถ้าท่านเข้าไปในพื้นที่ และยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในหลายแนวทางอีกด้วย แม้ว่าประเทศไทยจะมีจำนวนประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเพิ่มมากขึ้น แต่การเตรียมความพร้อมน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่
ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องรู้ นอกจากนี้ ทัศนคติด้านสิทธิมนุษยชนในระบบการศึกษาของไทยเป็นอย่างไร ท่านก็จะทราบได้จากบทความวิจัยฉบับนี้ หรือคุณภาพของแรงงานพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นอย่างไร เพราะพวกเขาเหล่านี้ ถือว่าเป็นกำลังพลังขับเคลื่อนภาคธุรกิจของประเทศไทย ที่ขาดไม่ได้ เพราะยังอยู่ในภาวะการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศและทั่วโลก ผู้ประกอบการร้านอาหารมีความคิดเห็นเช่นไร ตบท้ายด้วย
การวิเคราะห์บทความวิจัยด้านสังคมวิทยาในวารสารระดับนานาชาติที่เราสามารถเข้าถึงได้ในอินเตอร์เน็ตนั้น มีคุณภาพอย่างไร ก็สามารถอ่านได้ในฉบับนี้เช่นกัน

ผมขอขอบคุณ ผู้วิจัยและทีมงานที่ได้กรุณาช่วยแบ่งปันผลงานดีๆ มาให้ทุกท่านได้อ่าน เพื่อจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต หวังว่าจะได้รับการอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

         ท้ายนี้ ผมขออวยพรให้ผู้อ่านทุกท่าน มีความสุข ปลอดภัย จากโรคภัยทั้งปวง โดยเฉพาะโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้มีการกลายพันธุ์เกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ขอให้ท่านมีพลังเต็มเปี่ยมในการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

เผยแพร่แล้ว: 27-01-2022

แนวปฏิบัติของวิสาหกิจชุมชนบนฐานทุนทางสังคมสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่

กฤษณ อร่ามศรี, อนาวิน สุวรรณะ, จิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ์, กมล เกียรติพงษ์, ทศพร ไชยประคอง, ช่อทิพย์ นิมิตกุล

1-10

ชุมชนไม้มีค่าต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาชุมชนดงน้อย อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

มยุรี นาสา คาร์น, กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ, มงคล คาร์น, เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์, กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว, พิไลวรรณ ชมภูป้อ

11-21

การพัฒนาคนพิการ: นำเสนอใหม่ด้วยมุมมองภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม

ภาคภูมิ ธีรสันติกุล, ขวัญใจ ฤทธิ์หมุน, เยจิน คิม, นิพนธ์ ชายใหญ่, อับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์, กานดา จันทร์แย้ม

106-116