แรงงานพม่า : คุณภาพชีวิตและการสร้างความหมายใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

Main Article Content

เดโช แขน้ำแก้ว

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและการสร้างความหมายใหม่ของแรงงานพม่า ศึกษาแบบผสานวิธีเชิงปริมาณมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แรงงานพม่าจำนวน 350 คน ใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเชิงคุณภาพสัมภาษณ์เชิงลึกแรงงานพม่า เพื่อนแรงงานคนไทย ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 21 คน เลือกแบบเจาะจงวิเคราะห์ข้อมูลโดยพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของแรงงานพม่าในด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย สุขภาพ รายได้ และความสัมพันธ์ในสังคม โดยรวมทุกด้านเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และการสร้างความหมายใหม่ของแรงงานพม่า มีการสานสัมพันธ์และวัฒนธรรมผ่านการใช้ภาษามากกว่าสองภาษา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารและการแต่งกายภายใต้รากฐานวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันเพื่อให้เห็นว่าคือเพื่อนบ้านที่เป็นมิตร
มีความรู้และทักษะการทำงานจากการลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะ แรงงานนักปฏิบัติเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว พร้อมทั้งแสดงตนเป็นผู้มีน้ำใจในลักษณะคนหาเช้ากินค่ำเหมือนกัน

Article Details

How to Cite
[1]
แขน้ำแก้ว เ. 2022. แรงงานพม่า : คุณภาพชีวิตและการสร้างความหมายใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 10, 1 (ม.ค. 2022), 72–82.
บท
บทความวิจัย

References

Achawanitkun, K. 2003. Status of knowledge about migrant workers in Thailand and the direction of research that should be considered. Nakhon Pathom: Institute for population and social research, Mahidol University. (in Thai).

Aianihon, P. 2017. Foreign workers: Administration and management in Thailand. Journal of Arts Management, 2 (2): 177-132. (in Thai).

Chawtitsanawong, K. 2013. Way of life and the existence of foreign workers in Thai society Om Yai municipality, Sam Phran district, Nakhon Pathom province. Nakhon Pathom : Silpakorn University. (in Thai).

Courtright, J.A., G.T. Fairhurst and L.E. Rogers. 1999. Interaction patterns in organic & mechanistic system. Academy of Management Journal, 32 (4): 773-902.

Dansawad, N. and P. Lurdjariyaporn. 2021.

A general ratio type of exponential estimator for estimating the population mean under simple random sampling using the information of auxiliary variable. Journal of Research and Innovation in Science and Technology, 2(2): 1-15. (in Thai).

Jetsadaluk, W. and S. limbunsung. 2017. Management of foreign workers of chotiwat company, hat yai public company limited, mueang district, ranong province. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 10(3): 2027-2040. (in Thai).

Kunnu, W. and P. Phasunon. 2015. The impact of burmese workers in Surat Thani. Journal of Humanities and Social Sciences, Thaksin University, 10(1): 75-94. (in Thai).

Makcharoen, P. (2018). Myanmar migrant workers situation in Nakhon Pathom province: Problems and coexistence in the community. Burapha Journal of Political Economy, 6(1): 63-94. (in Thai).

Manadee, A., T. Sakesan and P. Sompong. 2015. The effect of incongruence among sample size determination, sampling methods and statistical analysis on accuracy and precision of parameter estimation: A case study of an invariance measurement model. Ratchaphruek Journal, 13(2): 69-75. (in Thai).

Muhamad, C. and D. Jaihoweweerapong. 2018. Education, Livelihoods and adaptation of burmese migrant workers in Nakhon Si Thammarat to support ASEAN community. Narkbhut Paritat Journal, 10 (Special): 236-247. (in Thai).

Nukkara, P. and Y. Benjarongkit. 2018. Intercultural communication in the employment of Myanmar workers in the southern of Thailand. Journal of Humanities and Social Sciences, 26(52): 166-187. (in Thai).

Peab, W. and S. Sripokangkul. 2017. Situation and disparity in quality of life of Cambodian migrant workers in Sa Kaeo province. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 10(2):189-204.

(in Thai).

Phimonruttanakan, S. and N. Sungruksa. 2017. Lifes of Myanmar migrant workers in Khlong Sam, Bangkok. Veridian

E-Journal, Silpakorn University, 10(2): 2420-2439. (in Thai).

Provincial Employment Office of Nakhon Si Thammarat. 2018. Executive summary of labor situation in Nakhon Si Thammarat province. Nakhon Si Thammarat: Office of Nakhon Si Thammaratprovince. (in Thai).

Rungmanee, S. 2017. Ethics in coexistence and employment of neighboring workers of small-medium enterprises in communities along the mae klong river. Journal of Humanities and Social Sciences, 34(2): 193-216. (in Thai).

Sattayathamrongthian, M. and P. Panjatewakoop, 2016. Expedition mode of Myanmar workers in Thailand: A case study of Myanmar workers in Samut Sakhon. University of the Thai Chamber of Commerce Journal Humanities and Social Sciences, 36(4): 36-49. (in Thai).

Songtup, A. and W. Thongsamsri. 2017. Development of factors affecting the quality of life of foreign workers in Kantang district, Trang province. Academic of Eastern Asia University Journal, Edition of Science

and Technology, 11 (2): 191-206. (in Thai).

Suanchupon, A., S. Banchirdrit. and l. kaochai. 2017. Foreign labor problem management by community participation in Pathum Thani province. Research Journal and Development of Valaya Alongkorn, the Royal Patronage, Humanities and Social Sciences, 12(2): 145-157. (in Thai).

Thangpitakkri, A. and R. Srikraiphak, 2019. A study of folklore knowledge in indigenous ethnic groups that affects process of citizenship consciousness development in community: A case study of Si Sa Ket province. Journal of Community Development and Life Quality, 7(2): 115-122. (in Thai).

Hungsiwong, J., V. Yakun, P. Jirakraisiri. and K. Kanjanapokin. 2014. Management of labor for the quality of work life among the burmese migrant workers in Samut Sakhon province. Journal of Nakhon Phanom University, 4(3): 33-42. (in Thai).

Waldrom, J. 1994. Theories of Rights. Oxford: Oxford University.