แนวปฏิบัติของวิสาหกิจชุมชนบนฐานทุนทางสังคมสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

กฤษณ อร่ามศรี
อนาวิน สุวรรณะ
จิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ์
กมล เกียรติพงษ์
ทศพร ไชยประคอง
ช่อทิพย์ นิมิตกุล

บทคัดย่อ

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและสังคมวัฒนธรรม รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพทุนทางสังคมของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ 2) สร้างแนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า ประกอบด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และด้านวัฒนธรรม โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและดำเนินกิจกรรมบนฐานของความรู้ท้องถิ่นและให้บริการด้วยความเป็นมิตร รวมถึงสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน ใช้ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างแนวปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 6 มิติ บทความนี้ มุ่งหวังให้เกิดการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนฐานทุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า

Article Details

How to Cite
[1]
อร่ามศรี ก., สุวรรณะ อ. , มานะจรรยาพงศ์ จ. , เกียรติพงษ์ ก. , ไชยประคอง ท. และ นิมิตกุล ช. 2022. แนวปฏิบัติของวิสาหกิจชุมชนบนฐานทุนทางสังคมสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 10, 1 (ม.ค. 2022), 1–10.
บท
บทความวิจัย

References

Aramsri, K., J. Somsak, N. Veerawattanayothin and A. Kanta. 2020. Happiness in Tourism of the Local in Ban Mon Community,San Kam Phaeng District, Chiang Mai Province. Journal of Community Development and Life Quality 8(3): 640-648. (in Thai)

Barraclough, A.D., L. Schultz, and I.E., Måren. 2021. Voices of young biosphere stewards on the strengths, weaknesses, and ways forward for 74 UNESCO Biosphere Reserves across 83 countries. Global Environmental Change (68): 102273.

Chaiumporn, S. 2017. Social capital to strengthen human capital in border towns: A comparative study of Thailand and Cambodia. Journal of Social Development 19(2): 53-67. (in Thai)

Chaiyachen, J., T. Unaromlert andC. Paiwithayasiritham. 2017. The application of social capital development model to promote creative tourism industry of Klong Roi Sai. Veridan E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and Arts) 10(2): 2039-2055. (in Thai)

Chuaikrut, C., A. Phusanam and O. Dejmanee. 2020. Factors affect to tourist behavior of Thai teenagers after invasion of Covid-19. NEU Academic and Research Journal 10(3): 187-201. (in Thai)

Community Enterprise Promotion Division. 2021. Name list of community enterprise and community enterprise networks. (Online). Available: http://smce.doae.go.th/ProductCategory/Smce Category.php? region_id=&province_id=50&amphur_id=07&k ey_word= (September 10, 2021). (in Thai)

Hemnil, S. 2021. Social capital and community enterprise construction: A case study of Don Kaew fishery group, Kumphawapi District, Udon Thani Province Journal of Social Development 23(1): 118-142. (in Thai)

Kongkhum, S. 2018. Social capital on sustainable community management: A case study of Bannbonamsub community, Moo 1, Khuntalae sub-district, Lansaka district, Nakhon Si Thammarat province.

E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and Arts) 11(2): 1727-1743. (in Thai)

Lertnorraset, T.K. 2020. Guidelines for sustainable tourism development: A case of Thung Bua Aaeng floating market at Nakhon Pathom province. Journal of Liberal Arts and Management Science 7(2): 54-69. (in Thai)

Rongthong, N. and V. Thosuwonchinda. 2020. Guidelines for the development of the potential tourism model, Baan Sa Kla village Samut Prakarn province. Dusit Thani College Journal 14(1): 109-129. (in Thai)

Siwarat, N. and P. Phosing. 2019. Constructive tourism management policy based on sustainable community. Journal of MCU Ubon Review 4(1): 32-52. (in Thai)

Panyaruno, P.A., K. Wijitwatchararak, P. Suttipot Sutdhivajano, and S. Santirungroj. 2020. Urban society during situations coronavirus disease (Covid-19). MBU EducationJournal 8(1): 263-276. (in Thai)

Suwanna, A. and P. Teartisup. 2015. Community-based Conservation of Eastern Sarus Cranes for Wetland Ecotourism at Huai Jorakae Mak Reservoir Non-hunting Area, Muang District, Buri Ram Province. Journal of Community Development and Life Quality 3(1): 17-28. (in Thai)

Suwanna, A., T. Chaiprakong, C. Nimitkul, K. Keatipong and K. Aramsri. 2021. Community entrepreneurship development in Mae Sa-Kog Ma UNESCO Biosphere Reserve, Chiang Mai Province. Area Based Development Research Journal 13(3): 193-211. (in Thai)

Tourism Authority of Thailand (TAT). 2021. Responsible recovery for the tourism sector of post COVID-19 through responsible tourism concept. TAT, Bangkok. 13 p. (in Thai)

World Tourism Organization (UNWTO). 2021. Recommendations for the transition to a green travel and tourism economy. UNWTO, Madrid. 27 p.