การวิเคราะห์บทความวิจัยด้านสังคมวิทยาอินเทอร์เน็ต ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Main Article Content

ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ

บทคัดย่อ

งานวิจัยเชิงเอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บทความวิจัยด้านสังคมวิทยาอินเทอร์เน็ตในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในด้านระเบียบวิธีวิจัยและด้านเนื้อหา โดยเก็บข้อมูลอย่างเจาะจงจากบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Internet Research ปีที่ 30 ฉบับที่ 1-6 (ปี ค.ศ. 2020) จำนวน 74 บทความ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) บทความวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (ร้อยละ 64.9) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 500 ตัวอย่าง (ร้อยละ 28.4) วิเคราะห์ข้อมูลหลักของงานวิจัยโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (ร้อยละ 78.4) และการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง (ร้อยละ 53.8) และ 2) บทความวิจัยส่วนใหญ่มีประเด็นศึกษาในด้านอินเทอร์เน็ตและองค์การ/สถาบันทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ 47.3) รองลงมา คือ ด้านอินเทอร์เน็ตและการใช้เวลา ชุมชน และทุนทางสังคม (ร้อยละ 43.2) ด้านอินเทอร์เน็ตและการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม/ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (ร้อยละ 6.8) และด้านอินเทอร์เน็ตและการมีส่วนร่วมทางการเมือง (ร้อยละ 2.7) โดยในแต่ละด้านมีการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งนักวิชาการสามารถนำข้อค้นพบไปศึกษาวิจัยต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ได้ในบริบทสังคมและชุมชนไทย

Article Details

How to Cite
[1]
วิภัติภูมิประเทศ ธ. 2022. การวิเคราะห์บทความวิจัยด้านสังคมวิทยาอินเทอร์เน็ต ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 10, 1 (ม.ค. 2022), 94–105.
บท
บทความวิจัย

References

Agarwal, U.A. and J.B. Avey. 2020. Abusive supervisors and employees who cyberloaf: Examining the roles of psychological capital and contract breach. Internet Research 30(3): 789-809.

Ahmed, J.U. 2010. Documentary research method: new dimensions. Indus Journal of Management & Social Sciences 4(1): 1-14.

Berpan, C. 2016. Content analysis of business information behavior research during 2008-2012. TLA Research Journal (Thai Library Association) 9(1): 45-62. (in Thai)

Bujic, M., M. Salminen, J. Macey and J. Hamari. 2020. “Empathy machine”: How virtual reality affects human rights attitudes. Internet Research 30(5): 1407-1425.

Chan, C. K., Y. Fang, and H. Li. 2020. Relative advantage of interactive electronic banking adoption by premium customers: The moderating role of social capital. Internet Research 30(2): 357-379.

Chantavanich, S. 2019. Sociological theory. Chulalongkorn University Press, Bangkok. 337 p. (in Thai)

Dai, B., A. Ali and H. Wang. 2020. Exploring information avoidance intention of social media users: a cognition-affect-conation perspective. Internet Research 30(5): 1455-1478.

DiMaggio, P., E. Hargittai, W.R. Neuman and J.P. Robinson. 2001. Social implications of the internet. Annual Review of Sociology 27(1): 307-336.

Emerald Publishing. 2021. Internet research: About the Journal. (Online). Available: https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/intr?_ga=2.128550280.508907663.16247156931449266740.1619181425#indexing-and-rankings. (May 5, 2021).

Fussey, P. and S. Roth. 2020. Digitizing sociology: continuity and change in the internet era. Sociology 54(4): 569-674.

Gu, C., Y.C. Xu and M. Yao. 2020. Effect of appeal orientation in sponsored ad forwarding on a microblog platform. Internet Research 30(6): 1835-1856.

Hermann, E., M. Eisend and T. Bayon. 2020. Facebook and the cultivation of ethnic diversity perceptions and attitudes. Internet Research 30(4): 1123-1141.

Internet World Stats. 2021. World internet usage and population statistics 2021 year-q1 estimates. (Online). Available: https://www.internetworldstats.com/

stats.htm (June 29, 2021).

Jiang, H., A. Tsohou, M. Siponen and Y. Li. 2020. Examining the side effects of organizational internet monitoring on employees. Internet Research 30(6): 1613-1630.

Kao, K.C., S.R. Hill and I. Troshani. 2020. Effects of cue congruence and perceived cue authenticity in online group buying. Internet Research 30(3): 945-970.

Klayklongjit, S. and V. Vanicharoenchai. 2021. Analysis of research publications of Faculty of Nursing, Mahidol University. Interdisciplinary Studies Journal 21(1): 166-180. (in Thai)

Kordyaka, B., K. Jahn and B. Niehaves. 2020. Towards a unified theory of toxic behavior in video games. Internet Research 30(4): 1081-1102.

Lee, S. H., S.J. Choi and H.W. Kim. 2020. What makes people send gifts via social network services? a mixed methods approach. Internet Research 30(1): 315-334.

Lee, Y. 2020. Motivations of employees’ communicative behaviors on social media: Individual, interpersonal, and organizational factors. Internet Research 30(3): 971-994.

Leung, W.K.S., S. Shi and W.S. Chow. 2020. Impacts of user interactions on trust development in C2C social commerce: The central role of reciprocity. Internet Research 30(1): 335-356.

Liao, G.Y., T.L. Huang, T.C.E. Cheng and C.I. Teng. 2020. Why future friend’s matter: impact of expectancy of relational growth on online gamer loyalty. Internet Research 30(5): 1479-1501.

Liu, H., C. Jayawardhena, V.S. Osburg and M.M. Babu. 2020. Do online reviews still matter post-purchase? Internet Research 30(1): 109-139.

Lupton, D. 2013. Introducing digital sociology. (Online). Available: https://www.researchgate.net/publication/248381396_Introducing_digital_sociology (March 2, 2021).

Min, J., Y. Yoo, H. Hah and H. Lee. 2020. Social Network Technology (SNT) as a tool and social actor: from self-verification to SNT use. Internet Research 30(5): 1329-1351.

Mou, J., J. Cohen, Y. Dou and B. Zhang. 2020. International buyers’ repurchase intentions in a Chinese cross-border e-commerce platform: A valence framework perspective. Internet Research 30(2): 403-437.

Nivedhitha, K.S. and A.K. Sheik Manzoor. 2020. Get employees talking through enterprise social media! reduce cyberslacking: a moderated mediation model. Internet Research 30(4): 1167-1202.

Peng, K. 2020. To Be Attractive or to Be Authentic? How two competing motivations influences self-presentation in online dating. Internet Research 30(4): 1143-1165.

Rahman, W., F.A. Shah and A. Rasli. 2015. Use of structural equation modeling in social science research. Asian Social Science 11(4): 371-377.

Rantanen, A., J. Salminen, F. Ginter and B.J. Jansen. 2020. Classifying online corporate reputation with machine learning: a study in the banking domain. Internet Research 30(1): 45-66.

Saleem, F. Z. and O. Iglesias. 2020. Exploring the motivation of affect management in fostering social media engagement and related insights for branding. Internet Research 30(1): 67-83.

Seeber, I., L. Waizenegger, S. Seidel, S. Morana, I. Benbasat and P.B. Lowry. 2020. Collaborating with technology-based autonomous agents: Issues and research opportunities. Internet Research 30(1): 1-18.

Segijn, C.M., E. Maslowska, T. Araujo and V. Viswanathan. 2020. Engaging with TV events in Twitter: The interrelations between TV consumption, engagement actors, and engagement content. Internet Research 30(2): 381-401.

Sjoblom, M., J. Macey and J. Hamari. 2020. Digital athletics in analogue stadiums comparing gratifications for engagement between live attendance and online esports spectating. Internet Research 30(3): 713-735.

Tafesse, W. 2020. YouTube marketing: How marketers’ video optimization practices influence video views. Internet Research 30(6): 1689-1707.

Tarka, P. 2018. An overview of structural equation modeling: its beginnings, historical development, usefulness and controversies in the social sciences. Quality & Quantity 52: 313-354.

Vaghefi, I., H. Qahri-Saremi and O. Turel. 2020. Dealing with Social Networking Site Addiction: A cognitive-affective model of discontinuance decisions. Internet Research 30(5): 1427-1453.

Viphatphumiprathes, T. 2015. Research ethics in social sciences. Journal of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University 34(6): 52-59. (in Thai)

Viphatphumiprathes, T. 2016. In-class smartphone usage behaviors among Dhurakij Pundit University students. Suthiparithat Journal 30(95): 48-58. (in Thai)

Viphatphumiprathes, T. 2019. Digital sociology: Concept and application. Suratthani Rajabhat Journal 6(1): 43-55. (in Thai)

Viphatphumiprathes, T. 2020. Ethical issues in qualitative research. Interdisciplinary Sripatum Chonburi Journal 6(1): 1-11. (in Thai)

Wang, P., H. Li and Y. Liu. 2020a. Disentangling the factors driving electronic word-of-mouth use through a configurational approach. Internet Research 30(3): 925-943.

Wang, Q., Y. Yang, Z. Li, N. Liu and X. Zhang. 2020b. Research on the influences of balance patch on players’ character preference. Internet Research 30(3): 995-1018.

Wang, X., J. Guo, Y. Wu and N. Liu. 2020c. Emotion as signal of product quality: its effect on purchase decision based on online customer reviews. Internet Research 30(2): 463-485.

Wang, X., Y.C. Xu, T. Lu and C. Zhang. 2020d. Why do borrowers’ default on online loans? An inquiry of their psychology mechanism. Internet Research 30(4): 1203-1228.

Wu, T.Y., X. Xu and D. Atkin. 2020. The Alternatives to being silent: Exploring opinion expression avoidance strategies for discussing Politics on Facebook. Internet Research 30(6): 1709-1729.

Xu, Z., K. Lachlan, L. Ellis and A.M. Rainear. 2020. Understanding public opinion in different disaster stages: a case study of Hurricane Irma. Internet Research 30(2): 695-709.

Yu, Y., B.Q. Liu, J.X. Hao and C. Wang. 2020. Complicating or simplifying? Investigating the mixed impact of online product information on consumers’ purchase decisions. Internet Research 30(1): 263-287.

Zhang, J., M.N. Akhtar, Y. Zhang and S. Sun. 2020. Are overqualified employees’ bad apples? A dual-pathway model of cyberloafing. Internet Research 30(1): 289-313.