วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม) 2561

เผยแพร่แล้ว: 16-05-2018

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ณรงค์ชัย ธนกิจภาคิน, ชวิศ จิตรวิจารณ์, สมเกตุ อุทธโยธา, ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์

245-260

สภาพแวดล้อมที่พึงประสงค์สำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใน หน่วยงานราชการ: กรณีศึกษากรมชลประทาน ปากเกร็ด

กันต์ ปานประยูร, พิจักษณ์ หิญชีระนันท์, กัมปนาท ภักดีกุล, พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์

403-426