เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารฯ มีวัตถุประสงค์ ที่จะรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในสาขา บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน  แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-Blind Review)

Types of Articles (ประเภทของบทความ) 

  • บทความวิจัย (Research Article)
  • บทความวิชาการ (Academic Article)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)

  • ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

Publisher (เจ้าของวารสาร)

  • คณะบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน 2567
					ดู ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 28-03-2024

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2539-5629 (Print)

ISSN: 2985-2803 (Online)