ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม - มิถุนายน 2566
					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม - มิถุนายน 2566
เผยแพร่แล้ว: 30-06-2023

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2539-5629