กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์  

คณบดีสำนักวิชาบัญชี

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กัสมา กาซ้อน

สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธมน บุณยราศรัย

สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ ดร.วรลักษณ์ วรรณโล

สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ ดร.เพ็ญพิชชา ศิริวิวัฒนากุล

สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ ดร.ฐิติวรดา แสงสว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์