Published: 2018-09-06

The Temple Management System for Social

บุญเลิศ จีรภัทร์, อินถา ศิริวรรณ, สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย, พระมหาสหัส ฐิตสาโร, นิภา จีรภัทร์

1-10

Sikkha: A Viewpoint of Buddhism สิน งามประโคน๑,

สิน งามประโคน, บุญเชิด ชำนิศาสตร์

11-19

Educational Leadership: The Buddhist Perspective

สะริญญาลภัสธร์ บูรณะกิติ

20-31

Professional Teacher to ASEAN

มยุรี ด้วงศรี

32-42

Unanimity System: Lessons from the Licchavis to Thailand

พระครูสุพลวุฒิกร ทวนชัย สุภโร

33-56

The Virtue of Educational Leaders

พระครูสังฆรักษ์บุญใส รตนปุตฺโต

57-69

The development of educational personnel

พระครูอุทุมพรกิตติคุณ ภมโร

70-80

Vocational Education and Integration of Buddhist Moral Camp

พระครูปลัดวิสุทธิ์ นริสฺสโร, อุทัย สติมั่น

81-89

Improving the Quality of Life According to Buddhist Principles

พระครูวิจิตรปทุมรัตน์ ปญฺญาทีโป

90-95

Communication for Sangha’s Administration to Society

พระครูไพศาลวัฒนคุณ ฐิตปุญโญ

96-106

Honesty Cultivation in School Children

พระมหาสุรศักดิ์ สุรสกฺโก, ยุทธวีร์ แก้วทองใหญ่

107-114

Five Precepts: Constitution in Contemporary Society

พระครูสถิตบุญวัฒน์ ถิรปุญฺโญ, อำนาจ บัวศิริ

115-123

Cognitive Education for Education Development in Thailand

พระครูสังฆรักษ์จำนงค์ ถาวรธมฺโม, บรรจบ บรรณรุจิ

124-131

Buddhist Integrative Leadership in Change

พระครูสาทรปริยัติคุณ ฉนฺทปาโล, กฤษฎา นันทเพ็ชร

132-143

Buddhist Network Management and Drug Problem Prevention in Community

พระครูอาทรธัญญานุรักษ์ ฐิตสีโล

144-156