เผยแพร่แล้ว: 2022-09-30

ถอดบทเรียนจากมุมมองนิสิตครูวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความรู้ผสานวิธีสอนการโต้แย้งในเนื้อหาวิชาเฉพาะ

ธาฤชร ประสพลาภ, รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, ผศ.ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา

102-119