ข้อมูลเกี่ยวกับปกประจำฉบับ:

กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ผ่านการวิเคราะห์วิดีโอจากโปรแกรมแทรกเกอร์ (Tracker video analysis) เพื่อส่งเสริมกลไกการปรับเปลี่ยนความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน ประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 8 ขั้นตอน โดยการสาธิตการวิเคราะห์วิดีโอจากโปรแกรมแทรกเกอร์นั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญที่ให้ผู้เรียนได้สังเกตผลโดยตรง และผู้สอนได้แสดงผลการทดลองต่อผู้เรียนทั้งชั้นเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่อง กราฟการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาฟิสิกส์

ภาพปกนี้เป็นผลงานจากบทความวิจัยของผู้เขียน กิตติยา ประวัง และกรีฑา แก้วคง ดูเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ดาวน์โหลดภาพปกของฉบับนี้ได้ ที่นี่

เผยแพร่แล้ว: 2020-03-28