เผยแพร่แล้ว: 2020-01-09

The Development Guidelines of Health Tourism in Phuket to Become a Medical Hub

ณารีญา วีระกิจ, ชัยนันต์ ไชยเสน, พุทธพร อักษรไพโรจน์, ศศิธร สนเปี่ยม

35-57