เจ้าของ

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ที่ปรึกษา

 

 

บรรณาธิการ

รศ.ดร.สุวารี นามวงค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

กองบรรณาธิการ

 

ฝ่ายจัดการ