วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ  (วททน.) แต่เดิมวารสารนี้จัดทำโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2553 จากนนั้นในปี 2554 คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับโอนหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำและจัดพิมพ์วารสารนี้จนถึงปัจจุบัน โดยวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการซึ่งได้มีการอธิบายหรือสังเคราะห์การวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

Focus and Scope

นโยบายการจัดพิมพ์ มีกำหนดตีพิมพ์วารสาร จำนวน 2 ฉบับ ต่อปี คือ ฉบับที่ 1 รอบเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 รอบเดือน กรกฏาคม - เดือนธันวาคม

Peer Review Process

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

All submitted menuscripts must be reviewed by expert reviewer

Publication Frequency

วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ มีกำหนดการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 

เล่มที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

Journal History

วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ เดิมวารสารนี้ จัดทำโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2533 จากนนั้นในปี 2554 คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับโอนหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำและจัดพิมพ์วารสารนี้จนถึงปัจจุบัน