ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2018): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2018): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์

การดำเนินการวารสารฉบับนี้ เป็นปีแรกและเป็นปีแห่งปฐมฤกษ์การบริหารจัดการวารสารของวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการบริหารจัดการวารสารในครั้งนี้ ทางกองบรรณาธิการได้มุ่งบริหารทุกบทความให้เป็นไปตามเกณฑ์ TCI ดังนี้ บทความทุกเรื่องได้รับการประเมินจากผู้ทรงไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อ 1 บทความ ทั้งนี้ ในฉบับนี้มีบทความจากผู้เขียนจากหลากหลายหน่วยงาน

เผยแพร่แล้ว: 2018-04-25

บทความวิจัย

บทความวิชาการ