รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่เหมาะสม

ผู้แต่ง

  • สุเนตร ธนศิลปพิชิต วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ณัศฐมลกานต์ ไชยวิมลสิริ
  • ไพฑูรย์ มาเมือง

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วม, รูปแบบการมีส่วมร่วมทางการเมือง, หลักประชาธิปไตย

บทคัดย่อ

บทความนี้ เป็นการอธิบายถึง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งนับว่าเป็นหน้าที่พลเมืองที่สำคัญตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งตามหลักประชาธิปไตย อันเนื่องมาจากระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นการเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และก่อให้เกิดอิทธิพลทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในด้านต่างๆ จึงก่อให้เกิดการเสริมสร้างประชาธิปไตยได้อย่างเข้มแข็ง นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จะทำให้การกำหนดนโยบายในการพัฒนาเป็นไปบรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น สามารถมีส่วนร่วมในหลายรูปแบบ อาทิเช่น การลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชน การใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง การแสดงออกทางการเมืองในด้านต่างๆ ทั้งการเข้าร่วมการชุมนุม การเรียกร้องสิทธิ์ หรือการสื่อสารทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ

ดังนั้น การมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น จึงมีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง อันจะนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งนั้น ผู้เขียนได้สรุปเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย การเลือกตั้ง การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง และการสื่อสารทางการเมือง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-30