ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นตามหลักการกระจายอำนาจ

ผู้แต่ง

  • คงฤทธิ์ แข็งแรง
  • สุเนตร ธนศิลปพิชิต
  • ณัศฐมลกานต์ ไชยวิมลสิริ

คำสำคัญ:

การปกครองท้องถิ่น, ประชาธิปไตย, หลักการกระจายอำนาจ

บทคัดย่อ

บทความนี้ เป็นการอธิบายถึง ความสำคัญของประชาคมท้องถิ่นในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญอันจะนำไปสู่การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีแผนพัฒนาเป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นจึงจะสามารถจัดทำงบประมาณในการพัฒนาในแต่ละด้านจนประสบผลสำเร็จเป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น สิ่งสำคัญประการแรกคือการค้นหา ปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยผ่านเวทีประชาคมท้องถิ่น อันประกอบด้วยผู้นำชุมชน ตัวแทนองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชน ตามสัดส่วนที่กฏหมายกำหนด จึงจะสามารถนำปัญหาและความต้องการเหล่านั้นบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้ การจัดทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นจะต้องได้รับการกลั่นกรองให้ครอบคลุมในทุกด้าน ฉะนั้น การสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับประชาคมท้องถิ่นได้รับทราบนั้น จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการที่จะเป็นแนวทางให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่  

ดังนั้น การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการจัดเวทีประชาคมและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในเวทีประชาคม เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และเปิดโอกาสให้มีการเสนอปัญหาและความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ประชาคมท้องถิ่นจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญประการแรกในการที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาให้เกิดขึ้นและสามารถเป็นตัวกำหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามความต้องการเนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นเกิดจาการระดมความคิดเห็นและผ่านการกลั่นกรองตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นมีประสิทธิภาพสามารถนำไปเป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-30