โลกิยทรัพย์ในพุทธปรัชญา

ผู้แต่ง

  • พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร มมร ล้านนา
  • พระมหาเจริญ กตปญฺโญ

คำสำคัญ:

โลกิย, ทรัพย์, พุทธปรัชญา,

บทคัดย่อ

บทความนี้สรุปได้ว่า หลักปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามหลักพระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมาย คือ จุดมุ่งหมายในปัจจุบัน ทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์จำเป็นต่อการดำรงชีพของฆราวาสผู้ครองเรือน เป็นจุดมุ่งหมายที่ต้องการในโลกนี้ซึ่งจะเกิดมีได้ด้วยกำลังความขยันหมั่นเพียร สติปัญญาโดยทางชอบธรรม หลักปฏิบัตินี้ได้แสดงถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อแสวงหา รู้จักรักษาครอบครอง และรู้จักใช้จ่ายอย่างเหมาะสม จุดมุ่งหมายในเบื้องหน้า ประโยชน์ด้านคุณค่าของชีวิต เป็นขั้นลึกซึ้งสำหรับชีวิตด้านใน สามารถเป็นหลักประกันชีวิตในอนาคตและภพหน้าคือความเจริญงอกงามในชีวิตและจิตใจด้วยคุณธรรมต่างๆ เช่น การให้ทาน การรักษาศีล การเจริญสมาธิ จุดมุ่งหมายสูงสุด คือนิพพาน ที่นับเป็นประโยชน์ที่แท้จริงของชีวิตเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดที่ควรเข้าถึงของพระพุทธศาสนา คือ การรู้แจ้งสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันคติธรรมดาของสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเข้าใจในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป

คำสำคัญ; โลกิย, ทรัพย์, พุทธปรัชญา,

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-30