เผยแพร่แล้ว: 12-08-2021

สภาพบังคับทางอาญาในพระไอยการลักษณะผัวเมียสำหรับชายชู้

พนิดา ตาละคำ , อริสา ศุภากรเสถียรชัย , เชาวลิต สมพงษ์เจริญ

27-40