ที่ปรึกษา :

 1. นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม

กองบรรณาธิการภายนอก :

 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
  ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม
  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุชาติ เถาทอง
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 5. ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม
  มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
 6. ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว
  ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กองบรรณาธิการภายใน :

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนิกานต์ ผลเจริญ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 2. อาจารย์กันยารัตน์ คงพร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 3. อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 4. ดร.เกษรา ศรีวิเชียร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายจัดการวารสาร
พิสูจน์อักษร

 1. อาจารย์รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ
 2. อาจารย์เอกรัตน์ คณาพร

ผู้จัดการวารสาร

 1. นายพัฑร์ แตงพันธ์
 2. นางสาธิยา รื่นชล
 3. นางสาวศรีสุวรรณ ช่วยโสภา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 1. นางสาวศรีสุวรรณ ช่วยโสภา
 2. นางสาวธัญวลัย แก้วแหวน
 3. นางจิราพร พัฒน์ธนกิจ
 4. นางสาวรสสุคนธ์ คำสอน

ฝ่ายวิชาการ

 1. นายพัฑร์ แตงพันธ์
 2. นางสาธิยา รื่นชล
 3. นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ
 4. นายอายุวัฒน์ ค้าผล
 5. นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว