วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

Journal of Ayutthaya Studies

ISSN 3027-7248 (Print) และ ISSN 3027-7256 (Online)

เป็นวารสารวิชาการ (TCI ฐาน 2) ของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาทิ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ในบริบทด้านอยุธยาศึกษา ของนักวิชาการ ครูอาจารย์ และนักศึกษา ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยรับพิจารณาบทความทางวิชาการ (Academic Article) บทความงานวิจัย (Research Article)

ภาษา: ภาษาไทย
กำหนดเผยแพร่: 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน / ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
อัตราค่าส่งบทความ : ไม่เรียกเก็บค่าส่งบทความ (ฟรี)

แจ้งเปลี่ยนเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)

2024-02-29

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ได้ดำเนินการแก้ไขชื่อวารสารในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในประกาศของ เว็บไซต์สำนักหอสมุดแห่งชาติ ที่ให้ดำเนินการขอยกเลิกเลข ISSN เดิม ทั้งฉบับพิมพ์ และฉบับออนไลน์ และให้ดำเนินการยื่นขอเลข ISSN ใหม่ ผ่านเว็บไซต์ e-service.nlt.go.th จนได้รับเลข ISSN ใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ

 

ชื่อภาษาไทย: วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

 

ชื่อภาษาอังกฤษ: Journal of Ayutthaya Studies

 

ISSN 3027-7248 วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (Print)

 

ISSN 3027-7256 วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (Online)

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 28-09-2023

พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ต่อการเล่นพนันออนไลน์ของเยาวชนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ, ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด, ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์

113-126

ดูทุกฉบับ