เผยแพร่แล้ว: 2017-09-14

The Development of the Operational Capacity of the Non-Food Herbal One Tambon One Product (OTOP) Groups

พิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้ำ, ชมพูนุท โมราชาติ, กัญญา จึงวิมุติพันธ์

207-238