การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐานร่วมกับการสร้างคลังความคิดเชิงบวก เพื่อส่งเสริมกรอบความคิดแบบเติบโต ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดิจิทัล

Main Article Content

วิเชษฐ์ นันทะศรี
สุธิดา ชัยชมชื่น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนกรอบความคิดเติบโตของผู้เรียนก่อนเรียนและ      หลังเรียน 3) เพื่อประเมินกระบวนการทำโครงงาน และคุณภาพของชิ้นงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย     มี 5 รายการ คือ (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาโครงงานด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (2) แบบประเมิน  ด้านเนื้อหารายวิชาโครงงานด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแบบประเมินด้านเทคนิคและวิธีการ (3) แบบวัดชุดกรอบความคิดแบบเติบโต (4) แบบประเมินกระบวนการทำโครงงาน และแบบประเมินคุณภาพชิ้นงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ (5) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนมีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ โดยแบบประเมินทั้งหมดมีความเชื่อมั่นตามค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคมีค่ามากกว่า 0.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test dependent)


ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหาและเทคนิคและวิธีการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) คะแนนเฉลี่ยกรอบความคิดเติบโตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการประเมินกระบวนการทำโครงงาน และคุณภาพของชิ้นงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากการจัดการเรียนรู้ตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากและ 4) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Aodton, M., Supwirapakorn, W., & Haenjohn, J. (2018). The Effects of the Growth Mindset Program in Upper Secondary School Students. Journal of Educational Measurement, Mahasarakham University, 24(2), 182-194. [in Thai]

Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. The clearing house, 83(2), 39-43.

Chairerk, W. (2020). Project-Based Learning with Social Media and the Art of Writing for Advertising and Public Relations Development of Thai for Communication Students, Faculty of Humanities and Social Science, Phuket Rajabhat University. Journal of Rangsit University: Teaching & Learning, 14(1), 109-123. [in Thai]

Dweck, C. (2015). Carol Dweck revisits the growth mindset. Education Week, 35(5), 20-24.

Dweck, C. S. (2008). Mindset: The new psychology of success. Random House Digital, Inc..

Hochanadel, A., & Finamore, D. (2015). Fixed and growth mindset in education and how grit helps students persist in the face of adversity. Journal of International Education Research (JIER), 11(1), 47-50.

Ingard, S., & Ingard, A. (2018). The Influence of Learning Management System toward on Information and Communication Technology Application for Learning of Undergraduate Student. Journal of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus, 29(2), 42-55. [in Thai]

Intun, S. (2019). Project-Based Learning on Knowledge Construction and Learning Outcomes in ED 3802 (Observation and participation in school 2 subject) of the Elementary Students in Chiang-Mai Rajabhat University, Journal of Rangsit University: Teaching & Learning, 13(1), 113-128. [in Thai]

Kongmanus, K. (2018). Digital Learning Tools: Ways of Digital Education ERA. Journal of Education Naresuan University, 20(4), 279-290. [in Thai]

Kuha, A., Puti, S., & Nochi, H. (2019). Transformative Changing World, Learning through Active Learning. Journal of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus, 30(2), 1-13. [in Thai]

Noinakorn, S., Kaewurai, R., & Rodniam, N. (2019). Promoting Creative Problem Solving by Project-Based Learning Integrated with Facebook, Journal of Education Naresuan University, 21(1), 360-376. [in Thai]

Nuntasri, W., & Chaichomchuen, S. (2020). Development of Positive Thinking Repository by Improving Growth Mindset through Project-Based Learning in a Digital Environment. In Proceedings of the 2020 8th International Conference on Information and Education Technology, 236-241. Okayama: Okayama University.

Onjai_uea, P. (2019). The Development Learning Activities to Promote Growth Mindset of Pre-Service Teacher Students. Journal of Industrial Education, 18(2), 21-30. [in Thai]

Plisorn, W., & Piriyasurawong, P. (2019). Model of Intelligent Cloud Learning System to Develop Digital Literacy and Collaborative Learning Skills, The Journal of KMUTNB, 29(3), 518-526. [in Thai]

Praphin, C., Kongmanus, K., Chiranuparp, C., & Kaewurai, W. (2019). The Development of an Instructional Model for Computer for Computer Subject based on Project-based Learning with Social Media to Enhance Information Communication and Technology Literacy for Upper Primary Students. Journal of Education Naresuan University, 21(1), 30-47. [in Thai]

Rissanen, I., Kuusisto, E., Tuominen, M., & Tirri, K. (2019). In search of a growth mindset pedagogy: A case study of one teacher's classroom practices in a Finnish elementary school. Teaching and teacher education, 77, 204-213.

Saenboonsong, S., & Saelee, S. (2017). The Effects of A Blended Learning using Project Based Learning Process to Enhance Creative Products and Teamwork Skills of Education Students Majoring in Computer Education, Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University, 11(3), 195-207. [in Thai]

Silpakit, C., Silpakit, O., & Chomchuen, R. (2015). The validity study of the mindset assessment scale. Journal of Mental Health of Thailand, 23(3), 166-174. [in Thai]

Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. (2014). Evaluation theory, models, and applications. USA: John Wiley & Sons.

Supannopaph, P. (2018). Positive Thinking: Life Development Variable. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 11(3), 1958-1978. [in Thai]

Talabhat, P., & Suwankajorn, D. (2017). An Analytical Study of Positive Thinking for Life Development in Buddhist Principle, Journal of Graduate Studies Review, 13(3), 280-291. [in Thai]

Wannapayun, N. (2017). Teacher’s Approach and Development of Students’ Mindset. Hatyai Academic Journal, 15(2), 185-195.

Wongyai, W., & Patphol, M. (2019). Learning Management for Enhancing Growth Mindset, Sikkha Journal of Education, 6(1), 52-60. [in Thai]