ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

					ดู ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ISSN 2730-1303 (Print) ISSN 2822-0730 (Online) 

ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 29-08-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research Articles)