ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (2023): วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

					ดู ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (2023): วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ISSN 2730-1303 (Print) ISSN 2822-0730 (Online) 
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2566  
เผยแพร่แล้ว: 28-04-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research Articles)