ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนบทบาทสมมติผ่านวิดีโอบล็อกเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนพระปริยัติธรรมระดับมัธยมศึกษา

ผู้แต่ง

  • ประสงค์ เทพบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • ณัฎฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • เฉลิมชัย ไชยชมภู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสำคัญ:

วีดีโอบล็อก, บทบาทสมมุติ, ทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยในครั้งนี้มุ่งหาแนวทางในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของนักเรียนพระปริยัติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพบทเรียนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยการใช้รูปแบบการเรียนการสอนบทบาทสมมติผ่านวิดีโอบล็อก เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนพระปริยัติธรรมระดับมัธยมศึกษาโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพระปริยัติธรรมก่อนและหลังการใช้บทเรียนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยการใช้รูปแบบการเรียนการสอนบทบาทสมมติผ่านวิดีโอบล็อก และ 3) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนพระปริยัติธรรมที่มีต่อบทเรียนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยการใช้รูปแบบการเรียนการสอนบทบาทสมมติผ่านวิดีโอบล็อก กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนพระปริยัติธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 27 รูป โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ เรียนแผนการสอนจำนวน 8 แผนการสอน แบบทดสอบก่อนและหลัง และแบบสอบถาม ส่วนค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-Test

ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยการใช้รูปแบบการเรียนการสอนบทบาทสมมติผ่านวิดีโอบล็อก เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนพระปริยัติธรรมระดับมัธยมศึกษาเท่ากับ 80.65/80.30 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนพระปริยัติธรรมสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้บทเรียนฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และ 3) นักเรียนพระปริยัติธรรมมีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้บทเรียนฯ ในระดับสูง (gif.latex?\bar{X}=4.82, S.D.=0.282) จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการที่ส่งผลดีไม่เพียงแต่การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนพระปริยัติธรรมแต่ยังทำให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

References

Ahmadi, M. R. (2018). The use of technology in english language learning. International Journal of Research in English Education, 3(2), 115-125.

Anggareni, C. W., & Wulandari, A. N. (2017). The role of the TED Talks and Vlog in speaking class: students' perspectives. Jurnal Transformasi, 13(1), 47-52. DOI:10.56357/jt.v13i1.106

Bunjan, A. (2016). Video blog-based role play instructional model to enhance english oral communication skills of tourism students. (Doctoral dissertation), Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima Province, Thailand. Retrieved from http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7030

Chumphong, O., & Chuai-in, P. (2020). The Use of English Language in Tourism Workplaces in Pakmeng Beach Area, Trang Province. ABAC ODI JOURNAL Vision. Action. Outcome, 7(1), 132-144. Retrieved from http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/odijournal/article/view/4029

Cook, M. (2002). Writing and Role Play: A Case for Inclusion. Wiley Online Library, 34(2), 74-78. Retrieved from https://doi.org/10.1111/1467-9345.00138

Corbeil, R. (2012). Comparing the ADDIE & Kemp Model. Texas: Cooperative Team Wiki Report.

Dorathy, A. A., & Mahalakshmi, S. N. (2011). Second Language Acquisition through Task-based Approach – Role-play in English Language Teaching. English for specific purposes world, 11(33), 1-7.

Gao, W., Tian, Y., Huang, T., & Yang, Q. (2010). Vlogging: A survey of videoblogging technology on the web. ACM Computing Surveys, 42(4), 1-57. DOI:10.1145/1749603.1749606

Hung, S. T. (2011). Pedagogical applications of Vlogs: An investigation into ESP learners' perceptions. British Journal of Educational Technology, 42(5), 736-746. Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2010.01086.x

Ibrahim, A. A. (2015). Comparative Analysis between System Approach, Kemp, and ASSURE Instructional Design Models. International Journal of Education and Research, 3(12), 261-270.

Ka-kan-dee, M., & Nonthapot, S. (2020). Communication factors affecting the tourism services in the upper northeast of Thailand. Management Science Letters, 10(7), 1437-1444. DOI:10.5267/j.msl.2019.12.024

Kerdpitak, C. (2018). Key management model of added value in the historical tourist attractions: The case studies the Emerald Buddha Temple Bangkok Thailand. The Journal of Applied Business Research, 34(3), 497-506.

KKUIC. (2021). Tourism Management. Retrieved from KKUIC: https://www.ic.kku.ac.th/?page_id=547

Koodsela, W., Dong, H., & Sukpatch, K. (2019). A holistic conceptual framework into practice-based on urban tourism toward sustainable development in Thailand. Sustainability, 11(24), 1-28. 7152; https://doi.org/10.3390/su11247152

Kraisri, W., Somphongtham, C., Charoenphon, A., Yatcharoen, P., & Tawonram, B. (2020). A study of the result of an English subject for The Number’s unit by using 2W3P model of Students Matthayomsuksa 2 under Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2. RTUNC 2020 (pp. 506-519). Ubon Ratchathani: Research to Make A CHANGE.

Krebt, D. M. (2017). The effectiveness of Role Play techniques in teaching speaking for EFL college students. Journal of Language Teaching and Research, 8(5), 863-870. DOI:http://dx.doi.org/10.17507/jltr.0805.04

Krisdiana, B. P., Irawati, E., & Kadarisman, A. E. (2018). The effectiveness of Role-Play integrated with word cards on students’ speaking skill for communication. Jurnal Pendidikan Humaniora, 6(2), 78-84.

Liu, X. (2010). Arousing the college students’ motivation in speaking English through Role-Play. International Education Studies, 3(1), 136-144.

Livingstone, C. (1983). Role Play in Language Learning. Longman: New York.

Lutfi, A. A., Sutopo, D., & Rukmini, D. (2018). The effectiveness of simulation and Role-Play in teaching speaking for students with different levels of motivation. English Education Journal, 8(4), 489-498. Retrieved from http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eej

Makita, Y. (1995). The effectiveness of dramatic/ role-playing activities in the Japanese language classroom. Retrieved from http://mcel.pacificu.edu/aspac/papers/scholars/marita.htm

MFU. (2021). Bachelor of Business Administration Programme in Tourism Management. Retrieved from https://en.mfu.ac.th/admission/programmes/bachelors-degree/school-of-management/bachelor-of-business-administration-programme/bachelor-of-business-administration-programme-in-tourism-management.html

Morrison, G. R., Ross, S. J., & Kemp, J. E. (2004). Designing effective instruction. Hoboken: John Wiley & Sons.

Morrison, G. R., Ross, S. J., Kemp, J. E., & Kalman, H. K. (2010). Designing effective instruction. Hoboken: John Wiley & Sons.

MUIC. (2018, October 20). Travel and Service Business Entrepreneurship. Retrieved from MUIC: https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/management/

Maulidah, I. (2018). Vlog: the Mean to Improve Students’ Speaking Ability. In Proceedings of the International Conference on English Language Teaching (ICONELT 2017) Gresik, Indonesia: Language Center Muhammadiyah University.

Pappas, C. (2017). Top 7 instructional design theories & models for your next eLearning course. Retrieved from eLearning Industry: https://elearningindustry.com/applying-kemp-design-model-elearning-guide-elearning-professionals

Prachanant, N. (2012). Improving Thai university students’ English speaking ability on Thai studies through classroom discussion. วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(1), 107-132.

Prachanant, N. (2012). Needs analysis on English language use in tourism industry. ScienceDirect, 66, 117-125. DOI:10.1016/j.sbspro.2012.11.253

PSU. (2021). Tourism Management (TRM). Retrieved from Faculty of Hospitality and Tourism (FHT), PSU Phuket Campus, Thailand: http://old.fht.psu.ac.th/fht/index.php/en/bba/tourism-management-trm

Rahman, N. A., & Maarof, N. (2018). The effect of Role-Play and simulation approach on enhancing ESL oral communication skills. International Journal of Research in English Education, 3(3), 63-71.

Rakdee, S. (2019). Development of English instructional management base on 2W3P model by using “A little Guide” reading book set to facilitate reading skills and English achievement for students Prathomsuksa 6. Journal of Educational Technology and Communications, 2(5), 42-48.

Safitri, N. S., & Khoiriyah, I. (2017). Students’ perceptions on the use of English Vlog (Video Blog) to enhance speaking skill. Retrived from https://www.semanticscholar.org/paper/Improving-the-Speaking-Skill-by-Vlog-(video-blog)-Lestari/3a769f87c8281c0140902e54887ade5c441e26d8

Samsibar, & Naro, W. (2018). The effectiveness of role play method toward students’ motivation in English conversation. English Teaching Learning and Research Journal, 4(1), 107-116.

Shih, R. C. (2010). Blended learning using video-based blogs: Public speaking for English as a second language students. Australasian Journal of Educational Technology, 26(6), 883-897.

Sompakdee, P., & Danvivath, U. (2020). Developing English for tour guides material: Khmer sanctuary guides. Humanities, Arts and Social Sciences Studies, 20(1), 42-64.

Sun, Y. C. (2009). Voice Blog: An Exploratory Study of Language Learning. Language Learning & Technology, 13(2), 88-103. Retrieved from http://llt.msu.edu/vol13num2/sun.pdf

Suryani, L. (2015). The effectiveness of Role Play in teaching speaking. ELTIN, 3(2), 106-109.

Ward, J. M. (2004). Blog Assisted Language Learning (BALL): Push button publishingfor the pupils. TEFL WEb Journal, 3(1), 1-16.

Wulandari, E. (2019). Improving students’ speaking Ability through vlogging. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), 188, 25-27.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-04-2023