ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (2022): วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

					ดู ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (2022): วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เผยแพร่แล้ว: 23-12-2022

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research Articles)