เผยแพร่แล้ว: 2023-06-29

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะชีวิตด้วยระบบออนไลน์แบบเปิด (MOOCs)

พรเทพ ลี่ทองอิน, ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล, อัษฎา พลอยโสภณ, ลำใย สนั่นรัมย์

31-50