เผยแพร่แล้ว: 2021-04-29

วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองของไทย

นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์, ธีรพงศ์ ไชยมังคละ

1-10

อนาคตแรงงานไทยภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

ทิวา ดอนลาว, สมพร เฟื่องจันทร์, เพ็ญศรี ฉิรินัง ฉิรินัง, วิวัฒน์ กรมดิษฐ์

35-44

การสร้างความแข็งแกร่งให้การท่องเที่ยวชุมชนด้วยดิจิตอลแพลทฟอร์ม

ศุจิมน มังคลรังษี, อรุณ รักธรรม, เพ็ญศรี ฉิรินัง, สมพร เฟื่องจันทร์

45-55