นวัตกรรมการสรรหาคนที่ “ใช่”: กระแสโลกและความท้าทายของราชการไทย

Main Article Content

สุชานุช พันธนียะ
พฤฒ ยวนแหล

บทคัดย่อ

การที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้กำลังแรงงานในองค์กรต่าง ๆ รวมถึงภาคราชการจะต้องสูญเสียบุคลากร Gen BB ที่เกษียณอายุงานไปพร้อมกับองค์ความรู้ ประสบการณ์และเทคนิค และแทนที่ด้วยบุคลากร Gen Y ซึ่งมีผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าอายุเฉลี่ยของข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ 43.03 ปี และข้าราชการที่มีอายุอยู่ในกลุ่ม Gen Y มีร้อยละ 39.9 ด้วยเหตุนี้การสรรหาบุคลากรโดยเฉพาะ Gen Y เพื่อแทนที่บุคลากร Gen BB ที่กำลังทะยอยเกษียณอายุงาน จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องค้นหานวัตกรรมเพื่อเป็นตัวช่วยในการสรรหาด้วยวิธีการดึงดูดบุคลากรในกลุ่มคน Gen Y ที่มีคุณสมบัติที่ “ใช่” เข้าทำงานในระบบราชการไทย เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบราชการไทยต่อไปในท่ามกลางกระแสโลกแห่งการแข่งขันในศตวรรษที่ 21
จากกรณีศึกษาการนำนวัตกรรมการสรรหามาใช้ อย่างเช่น การสร้างแบรนด์นายจ้าง (Employer Branding) ที่ปรากฎในคู่มือ The Singapore Public Service ของภาครัฐสิงคโปร์ และการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี Gamification มาประยุกต์ใช้ในบริษัท HCL Technology ประเทศอินเดีย พบว่า นวัตกรรมทั้งสองรูปแบบ ต่างก็มีจุดเด่นในการดึงดูดกลุ่มคน Gen Y เข้ามาสมัครงาน ซึ่งภาคราชการไทยไม่ควรมองข้ามในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการสรรหาบุคลากรเข้าสู่ระบบราชการไทยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ