การสร้างความแข็งแกร่งให้การท่องเที่ยวชุมชนด้วยดิจิตอลแพลทฟอร์ม

Main Article Content

ศุจิมน มังคลรังษี
อรุณ รักธรรม
เพ็ญศรี ฉิรินัง
สมพร เฟื่องจันทร์

บทคัดย่อ

บทความวิชาการเรื่อง การสร้างความแข็งแกร่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยดิจิตอลแพลทฟอร์มด เป็นการอภิปรายประเด็น ความสำคัญของการปรับใช้เทคโนโลยีกับการท่องเที่ยวชุมชุน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (Mega Trends) โดยเฉพาะ เทคโนโลยีสร้างความพลิกผัน (Disruptive Technology) ซึ่งส่งผลต่อทั้งผู้ประกอบการในการปรับใช้เทคโนโลยี และต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการสร้างความแข็งแกร่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยดิจิตอลแพลทฟอร์ม ซึ่งให้ความสำคัญกับการปรับใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกิจการ ทั้งด้านการตลาด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการท่องเที่ยว และเพื่อสนองตอบสนองนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 โดยนำแนวคิดทฤษฎีต่างๆ มาร่วมวิเคราะห์ ประกอบด้วย แนวคิดการสร้างความแข็งแกร่งชุมชน แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดเจเนเรชั่นวาย (Generation Y) แนวคิดเทคโนโลยีกับการท่องเที่ยว แนวคิดการตลาดบริการ แนวคิด Disruptive Technology และแนวคิดดิจิตอลแพลทฟอร์ม โดยนำแนวคิดทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งด้านการตลาดท่องเที่ยวชุมชน และสามารถปรับแนวทาง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งท่องเที่ยวชุมชน ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงกับกระแสโลก โดยเฉพาะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น การปรับใช้เทคโนโลยีไม่เป็นเพียงแค่ทางเลือกของผู้ประกอบการในการสร้างความได้เปรียบ แต่ยังเป็นการรักษาขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการสร้างความแข็งแกร่งท่องเที่ยวชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวชุมชน การสร้างความแข็งแกร่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยดิจิตอลแพลทฟอร์ม ภายใต้รูปแบบแพลทฟอร์มการแลกเปลี่ยน (Exchange Platform) จะช่วยส่งเสริมทางด้านการตลาดให้สินค้าและบริการโดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้รับการเข้าถึงโดยนักท่องเที่ยวจากทุกมุมของโลก ทุกเวลาที่ต้องการ (On-demand Access) ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งแพลทฟอร์มนี้สามารถรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของจำนวนสมาชิกทั้งจากทั้งฝั่งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้ (Stable Growth) ที่สำคัญคือมีระบบการสร้างความไว้วางใจในการใช้บริการ และให้บริการ ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการและให้บริการได้ (Feedback System) เพื่อให้เป็นการพัฒนา และรักษาคุณภาพที่ดีในการบริการ แพลทฟอร์มท่องเที่ยวนี้สร้างคุณค่าให้กับทั้งผู้ให้บริการและลูกค้า กล่าวคือ ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงช่องทางการตลาดที่ทรงพลังได้ ส่วนลูกค้าสามารถเข้าถึงตัวเลือกผู้ให้บริการที่หลากหลาย อย่างสะดวกสบาย และระบบนี้ได้สร้างความน่าไว้วางใจ (Trust) ในการให้บริการและใช้บริการผ่านระบบการให้ความคิดเห็นการใช้และให้บริการ (Feedback System) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2560). ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ปี 2560.
ณัฏฐินี ทองดี และกนก บุญศักดิ์. (2560). การจัดการตลาดการท่องเที่ยว โดยชุมชน แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม. วารสารอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. หน้า 127-134.
สมบูรณ์ ธรรมลังกา. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน ในจังหวัดเชียงราย. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. หน้า 62.
วงศ์สถิตย์ วิสุภี. (2560) บทบาทชุมชนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนสู่โมเดลประเทศไทย 4.0. เข้าถึงได้จาก https://sites. google.com/a/life.ac.th/main/bthkhwam-wichakar/bthbathchumchnthxngthinkabkarkhabkhe luxnsumodelprathesthiy40, 15 มิ.ย. 2562
Babak, Mohajeri, Nyberg, Riko & Nelson, Mark. (2017). Collaborative Service Networks, Case Study of Uber and Airbnb. International Journal of Innovative Studies in Sciences and Engineering Technology. pp 10-11.
Economic Intelligent Center. Marketing Strategy for Generation Y. Retrived From : www.scbeic. com/th/detail/file/product/130/dzi6 8owq5l/8372_20141112161337.pdf, 10 Jun 2019.
Gawer and Evans. (2016). The Rise of Enterprise Platform. Retrived From www.thecge.net/ app/uploads/2016/01/PDF-WEB-Platform-Survey_01_12.pdf, 15 Jun 2019.
Marketingoops, Technology Disruption, 12Jul20, https://www.marketingoops.com/news/seminar-and-forum/technological-disruption/
TAT Review. (2555). อนาคตจะเป็นอย่างไร? ผู้บริโภคกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ (1). เข้าถึงได้จาก www.etatjournal. com/mobile/index.php/menu-read-tat/menu-2012/menu-2012-jan-mar/60-12555-futute-technology2, 16 สิงหาคม 2562.
______. (2555). อนาคตจะเป็นอย่างไร? ผู้บริโภคกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ (2). เข้าถึงได้จาก www.etatjournal. com/web/menu-read-web-etatjournal/menu-2011/menu-2011-oct-dec/362-42554-technology-tourism, 16 สิงหาคม 2562.
MReport, Disruptive Technology อุตสาหกรรมไทย อยู่อย่างไรให้รอด, www.mreport.co.th/news/industry-movement/010-Industry4-Digital-DisruptiveTechnology, 13ก.ค.63