เผยแพร่แล้ว: 2020-12-30

ความต้องการกำลังคนระดับปริญญาเอกของประเทศไทย

วิทยา เจียรพันธุ์, สมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร, อภิชัย พันธเสน

1-13

ฟู้ดทรัค: ปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ ?

นิมิต ซุ้นสั้น, สิรินทรา สังข์ทอง, กชพร ชื่นจันทร์

24-32

การบูรณาการการจัดการภัยพิบัติในยุค 4.0

ทศพล อัครพงษ์ไพบูลย์, เพ็ญศรี ฉิรินัง, อรุณ รักธรรม, สมพร เฟื่องจันทร์

14-23

นโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เกิดความยั่งยืน

สุชาติ อำนาจวิภาวี, ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง, เพ็ญศรี ฉิรินัง, จิระพันธ์ สกุณา

56-66