ฟู้ดทรัค: ปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ ?

Main Article Content

นิมิต ซุ้นสั้น
สิรินทรา สังข์ทอง
กชพร ชื่นจันทร์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการกลับมาซื้อซ้ำของฟู้ดทรัคในจังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการฟู้ดทรัคในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 415 คน และดำเนินการเก็บข้อมูลตามสะดวกด้วยแบบสอบถาม แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ด้วยด้วยการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะอาหาร รายการอาหาร ราคา และความสนใจในฟู้ดทรัคมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการกลับมาซื้อซ้ำ แต่การทดลองสิ่งใหม่ไม่มีอิทธิพลต่อการกลับมาซื้อซ้ำ ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้จึงอภิปรายข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจฟู้ดทรัคไว้ในบทความนี้อีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

นิมิต ซุ้นสั้น, Phuket Rajabhat University

Faculty of Management Science