ระบบการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย: กรณีศึกษาเทศบาล เมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

จงรักษ์ แสนแอ่น
ชมภูนุช หุ่นนาค
ชัยยงค์ พรหมวงศ์
วรสิทธิ์ เจริญพุฒ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ศึกษาปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม และเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม วิธีดำเนินการวิจัยเป็นแบบการวิจัยเชิงคุณภาพดำเนินการด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 19 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีการบริหารจัดการศึกษา 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านนโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านกระบวนการและเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรทางการบริหาร และด้านสมรรถนะทางการบริหาร 2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่เผชิญอยู่ คือ การขาดความต่อเนื่องในการบริหารการศึกษา คุณสมบัติของบุคลากรไม่เหมาะสมขาดแรงจูงใจและมีรายได้ที่จำกัด ด้านปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม คือ การมีนโยบาย กลยุทธ์ที่เหมาะสมและความสามารถของผู้บริหารในการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาที่เพียงพอและมีวัสดุ อุปกรณ์ สารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3) แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม การจัดสรรอัตรากำลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กร การจัดให้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งครูและดำเนินการให้บุคลากรได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย