แนวทางการบริหารอาคารรูปแบบผสมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19: กรณีศึกษาโครงการวิซดอม 101และโครงการสามย่านมิตรทาวน์

Main Article Content

สิริน เวชสุภัค

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพกายภาพและการบริหารอาคารรูปแบบผสมที่ประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงานและร้านค้าในพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมืองและพื้นที่ชานเมืองในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และวิเคราะห์ปัญหาการบริหารอาคาร เพื่อเสนอแนวทางการบริหารอาคารรูปแบบผสมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


      ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการบริหารจัดการอาคารโครงการรูปแบบผสมช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยคือเน้นด้านความสะอาด พื้นที่อาคารสำนักงานเน้นด้านการจัดการด้านเวลาที่ดี และพื้นที่ร้านค้าเน้นด้านความสะดวกสบายและความแม่นยำในการคัดกรองผู้ใช้อาคาร ซึ่งมีความแตกต่างกันตามประเภทการใช้อาคาร การบริหารอาคารจึงมีความแตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายสำคัญที่เหมือนกันคือด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของผู้ใช้อาคาร

Article Details

บท
บทความวิจัย