เผยแพร่แล้ว: 2020-12-18

หลักการสำคัญของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ค.ศ. 2018

รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, ผศ.อนุวัฒน์ ภักดี

52-75

การเปลี่ยนแปลงของการตรวจสอบภายในยุค 4.0

ผศ.วรางคนางค์ สกุลวงศ์ ลี หยาน, ธนสาร วาสันธิ์

76-91