สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน

วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ฉบับนี้เป็น ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2565 มีบทความวิจัยดี ๆ 10 เรื่อง ให้ทุกท่านได้อ่านกัน มีทั้งท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา รวมถึง การวิจัยด้านนโยบายน้ำ และลดความขัดแย้งของชุมชน  นักวิจัยได้เสนอผลหลากหลายมุมมอง นับว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับอีกหลายชุมชน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

สำหรับผลการประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ที่ประเมินให้วารสารนี้อยู่ในวารสารกลุ่ม 2 โดยให้เหตุผลว่า “วารสารนี้ไม่ได้ระบุสาขาวิชาของบทความที่รับพิจารณาที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ของวารสาร” เหมือนกับปีที่ผ่านมา ท่านผู้อ่านทุกท่านทราบดีว่า วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ได้ระบุสาขาไว้ตั้งแต่ 3 ปีที่ผ่านมา แต่ปีที่แล้วได้ทำหนังสืออุทธรณ์ไปยัง TCI แต่ไม่ได้รับการตอบรับ และในปีนี้ได้ทำหนังสือชี้แจงผลการประเมิน ไปเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ได้รับคำตอบมาว่า สาขาของวารสาร คือ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นั้นเป็นขอบเขตที่กว้างเกินไป ต้องลงรายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้น ดังนั้น ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป ทางวารสารจะระบุสาขาตามที่ TCI แนะนำ

ผมขอขอบคุณผู้วิจัย และทีมงาน ที่เชื่อมั่นและศรัทธาในวารสารฯ ได้ส่งผลงานวิจัยดี ๆ มาตีพิมพ์ในวารสารต่อไป

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

เผยแพร่แล้ว: 07-09-2022

แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันในการจัดการท่องเที่ยวเดินป่า ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ภูวนารถ ศรีทอง, ประกอบศิริ ภักดีพินิจ, วารัชต์ มัธยมบุรุษ, พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์

250-262

การวิเคราะห์บรรณมิติเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนในประเทศไทย

กานต์นภัส ช้ำเกตุ; อัญชลี หิรัญแพทย์ , ทมนี สุขใส, รัชนีวรรณ สุจริต

283-292

การพัฒนาศักยภาพของพืชสมุนไพรสำหรับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

ชัยนรินทร์ เรือนเจริญ, พรพรรณ ก้อใจ, นคร จันต๊ะวงษ์ , ยิ่งยง เทาประเสริฐ

293-301

คุณภาพน้ำ และข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการระบบประปาหมู่บ้านในภาวะภัยแล้ง: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

สามารถ ใจเตี้ย, สิวลี รัตนปัญญา, จันจิราภรณ์ สท้านไตรภพ, นภารัตน์ จิวาลักษณ์, ณัทธร สุขสีทอง, ศศิกัญญ์ นำบุญจิตต์, ฉัตรศิริ วิภาวิน, อัจฉรา คำฝั้น, สุทธิชัย ศิรินวล, ประเวท ยาแปง

323-332

การป้องกันการเสพยาเสพติดซ้ำด้วยตนเอง: กรณีศึกษา ผู้ผ่านการบำบัดรักษาอาการติดสารเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

อับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์, ฐานิดาภัทฐ์ แสงทอง , จิรัชยา เจียวก๊ก , สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์

345-357