การวิเคราะห์บรรณมิติเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนในประเทศไทย

Main Article Content

กานต์นภัส ช้ำเกตุ
อัญชลี หิรัญแพทย์
ทมนี สุขใส
รัชนีวรรณ สุจริต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันภาครัฐได้ผลักดันด้านการเกษตรเพื่อยกระดับอาชีพหลักของประชาชนในประเทศให้มีความยั่งยืน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่ดียิ่งขึ้น การศึกษาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สะท้อนประเด็นปัญหาและต่อยอดสู่การปฏิบัติได้นั้นเป็นสิ่งสำคัญ งานวิจัยนี้จึงได้ทำการรวบรวมผลงานวิจัยเกษตรยั่งยืนจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่น่าเชื่อถือ เพื่อวิเคราะห์ผลงานวิจัยและสะท้อนแนวโน้มและประเด็นท้าทายในการขับเคลื่อนประเทศ โดยทำการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยเอกสารแผ่นลงรหัส (coding sheet) จำนวน 36 บทความ และพบว่าผลงานวิจัยมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ ทั้ง สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะเน้นด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากนั้นวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลงานวิจัยด้วยวิธีบรรณมิติ (bibliometrics) สะท้อนให้เห็นประเด็นงานวิจัยที่ได้รับความนิยมคือผลงานวิจัยเกี่ยวกับข้าว และเกษตรทางเลือก แต่อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยส่วนมากยังไม่ครอบคลุมในทุกภูมิภาคและไม่มีความหลากหลายทางพันธุ์พืช อีกทั้งประเด็นวิจัยที่ส่งเสริมโอกาสในการสร้างรายได้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายภาครัฐมีการวิจัยไม่มากนัก ดังนั้นแนวโน้มและประเด็นงานวิจัยเกษตรยั่งยืนเหล่านี้จึงเป็นโอกาสการวิจัยในอนาคต

Article Details

How to Cite
[1]
ช้ำเกตุ ก., หิรัญแพทย์ อ., สุขใส ท. และ สุจริต ร. 2022. การวิเคราะห์บรรณมิติเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนในประเทศไทย. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 10, 3 (ก.ย. 2022), 283–292.
บท
บทความวิจัย

References

Arunrat, N., Sereenonchai, S., & Wang, C. (2021). Carbon footprint and predicting the impact of climate change on carbon sequestration ecosystem services of organic rice farming and conventional rice farming: A case study in Phichit province, Thailand. Journal of Environmental Management, 289,112458. https://doi.org/10.1016/J.JENVMAN.2021.112458

Ayuttacorn, A. 2019. Social networks and the resilient livelihood strategies of Dara-ang women in Chiang Mai, Thailand. Geoforum101: 28–37.

Chanta, S., Kaweewong, J., Tongtanee, P., Laolalit, B., Yana, E., Komat, C., & Kanitpanyacharoean, W. (2020). The Driving Process for Increasing the Number of Farmers in Organic Farming by Participation in Mae Mok Community, Mae Mok Subdistrict , Thoen District , Lampang Province. Journal of Community Development and Life Quality, 8(2), 435–443. (in Thai)

Donthu, N., S. Kumar, D. Mukherjee, N. Pandey and W. M. Lim. 2021. How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. Journal of Business Research 133: 285–296.

Hargan, K. E., Williams, B., Nuangsaeng, B., Siriwong, S., Tassawad, P., Chaiharn, C., McAdoo, B., & Los Huertos, M. (2020). Understanding the fate of shrimp aquaculture effluent in a mangrove ecosystem: Aiding management for coastal conservation. Journal of Applied Ecology, 57(4), 754–765. https://doi.org/10.1111/1365-2664.13579

Jirapornvaree, I., T. Suppadit and V. Kumar. 2021.Assessing the economic and environmental impact of jasmine rice production: Life cycle assessment and life cycle costs analysis. Journal of Cleaner Production 303: 127079, doi: 10.1016/J.JCLEPRO.2021.127079.

Kharpude, S., Patle, G. T., Kharpude, S. N., Dabral, P. P., Kumar, V., & Firuta Camelia, O. (2020). Impact of Organic Farming on Sustainable Agriculture System and Marketing Potential: A

Liao, H., M. Tang, L. Luo, C. Li, F. Chiclana and X.-J Zeng. 2018. A bibliometric analysis and visualization of medical big data research. Sustainability 10(1): 166, doi. 10.3390/su10010166.

Manida, M., & Nedumaran, G. (2021). Sustainable organic farming practices. International Journal of Agricultural Sciences and Technology, 1(1), 28–33. https://doi.org/10.51483/IJAGST.1.1.2021.28-33

Merigó, J. M. and J.-B. Yang. 2017. A bibliometric analysis of operations research and management science. Omega 73: 37–48.

Nakornthap, P. 2016. An analysis of research papers indexed in Scopus and Web of Science which authored by faculty staff of the Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University. TLA Research Journal 9(1): 23–44. (in Thai)

National Organic Agriculture Development Board. 2016. Organic agriculture strategy 2017-2021. Office of the National Economic and Social Development Council, Bangkok. (in Thai)

Nechaev, V., Mikhailushkin, P., & Alieva, A. (2018). Trends in demand on the organic food market in the European countries. MATEC Web of Conferences, 212. https://doi.org/10.1051/matecconf/201821207008

Phrommarat, B. 2019. Life cycle assessment of ground coffee and comparison of different brewing methods: A case study of organic arabica coffee in Northern Thailand. Environment and Natural Resources Journal 17(2): 96-108.

Rattanasuteerakul, K. and G.B. Thapa. 2012. Status and financial performance of organic vegetable farming in northeast Thailand. Land Use Policy 29(2): 456-463.

Santos, R., A. A Costa and A. Grilo. 2017. Bibliometric analysis and review of building information modelling literature published between 2005 and 2015. Automation in Construction 80: 118–136.

Thapa, G. B. and K. Rattanasuteerakul. 2011. Adoption and extent of organic vegetable farming in Mahasarakham province, Thailand. Applied Geography 31(1): 201–209.

Tonglad, P., & Laolalit, B. (2021). Life Quality Improvement of Farmer Group with Organic Agricultural Innovations in Wo - kaeo Subdistrict, Hang Chat District, Lampang Province. Journal of Community Development and Life Quality, 9(3): 377-389. (in Thai)

Yuttitham, M. (2019). Comparison of carbon footprint of organic and conventional farming of chinese kale. Environment and Natural Resources Journal, 17(1), 78–92. https://doi.org/10.32526/ennrj.17.1.2019.08

Wiggins, Z., & Nandwani, D. (2020). Innovations of Organic Agriculture, Challenges and Organic Certification in the United States. Sustainable Agriculture Research, 9(3): 50. https://doi.org/10.5539/sar.v9n3p50