เผยแพร่แล้ว: 05-09-2019

การออกแบบและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น: ผ้าถุงพิมพ์ลายผ้าซิ่นอีสาน

จิตต์โสภา เฉลียวศักดิ์, ชัยยุทธ กลีบบัว, อังคณา รุ่งอุทัย, ทิพย์สุดา ธิอูป

226-238

การเป็นผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ของผู้สูงอายุย้ายถิ่นเข้าสู่เขตเมือง

อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ, ดุษฎี อายุวัฒน์, เสาวลักษณ์ ชายทวีป

295-305