เผยแพร่แล้ว: 02-10-2021

กลยุทธ์การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดนมผงในสื่อสังคมออนไลน์

บวรสรรค์ เจี่ยดำรง, จำเริญ คังคะศรี, ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา, อภิวรรณ ศิรินันทนา

34-43

มุมมองเชิงกฎหมายต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในโลกไร้พรมแดน

สุธีราภรณ์ แสงจันทร์ศรี, สลิลา กลั่นเรืองแสง

101-114