วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร :
INTERDISCIPLINARY SOCIAL SCIENCES AND COMMUNICATION JOURNAL
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2-3 ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ISSN : 2630-0478
วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการของ
คณาจารย์ นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนนักวิชาการทั่วไปในสาขาวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาตำรวจศาสตร์ และสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
วาระการตีพิมพ์ : ปีละ 3 ฉบับ
สำหรับฉบับนี้เป็นฉบับควบ (2-3)

เผยแพร่แล้ว: 15-08-2019

กองบรรณาธิการ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี

ความขัดแย้งของตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย

พิสมัย ประเสริฐศรี, จิตฎามาศ ติยวรพันธุ์, ปรียานุช หลำดีน, จอมขวัญ สุทธินนท์

144-157

ความเป็นหญิงในนวนิยายเรื่องนารีนครา

พรสวรรค์ เฉลิมยานนท์, จอมขวัญ สุทธินนท์

203-216