ข้อมูลเกี่ยวกับปกประจำฉบับ:

โมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์ (Online learning environemnt model) ถูกออกแบบอย่างจำเพาะเจาะจงเพื่อสร้างเสริมแบบความเข้าใจ (Mental model) ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ โดยในกระบวนการพัฒนาโมเดลนั้นดำเนินการผ่านการใช้ระเบียบวิธีการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และหาคุณภาพโดยผ่านกระบวนการสำรวจทั้งความตรงภายในและภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งโมเดลที่สอดคล้องกับหลักการแนวคิดที่ใช้เป็นฐานในการออกแบบ

ภาพปกนี้เป็นผลงานจากบทความวิจัยของผู้เขียน Non Jarungsirawat & Issara Kanjug ดูเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-17