เผยแพร่แล้ว: 2019-08-22

ปกวารสาร

ปกวารสาร [Book Cover]

สารบัญ

สารบัญ [Table of Contents]

การก้าวเข้าสู่ความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

เพ็ญพิชชา ศรทรง [Penpitcha Sornsong], วีระพงษ์ กิติวงค์ [Weerapong Kitiwong], วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล [Wittamonpat Phutwarotphon]

1-19

การจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทย

ดุสิต พิทยาธิคุณ [Dusit Pittayathikhun], ชัยวุฒิ จันมา [Chiwut Junma], วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์ [Wanasin Sattayanuwat]

20-29

การพัฒนาตัวแบบกลยุทธ์การตลาดบริการเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าของตัวแทนประกันชีวิตในภาคเหนือตอนล่างของไทย

ปิยะดา วีระวัฒนาพงษ์ [Piyada Veerawattanapong], ณรงค์ วีระวัฒนาพงษ์ [Narong Veerawattanapong], ณรงค์ อภิชาติธนากูล [Narong Apichatanakul], ปริญ ลักษิตามาศ [Prin Laksitamas]

30-44

ดัชนีชี้วัดศักยภาพของหน่วยงานของรัฐเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

อินทกะ พิริยะกุล [Intaka Piriyakul], ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ [Shawanluck Kunathikornkit], สุธารัตน์ จุ้ยเจริญ [Sutarat Juicharoen], ระพีพรรณ พิริยะกุล [Rapepun Piriyakul]

109-124

The ตัวแบบสมการโครงสร้างของประสิทธิผลของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

กำพล พาหิระ [Kompon parhira], สุรีย์ กาญจนวงศ์ [Suree kanjanawong], ไพศาล จันทรังษี [Phaisarn Jantarungsri]

125-133

แนวทางเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดจันทบุรี

ธงชัย ศรีเบญจโชติ [Thongchai Sribenjachot], สุรีย์พร พานิชอัตรา [Sureeporn Phanichatra]

134-152