วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารสังคมศาสตร์วิจัย

        วารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Sciences Research) เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิจัยหรือผลงานทางวิชาการของนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ด้านสังคมศาสตร์ทั่วไป การศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา ธุรกิจทั่วไป การจัดการและการบัญชี สุขภาพ (สังคมศาสตร์)

        วารสารสังคมศาสตร์วิจัย กำหนดตีพิมพ์วารสารราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม วารสารสังคมศาสตร์วิจัยเน้นการนำเสนอบทความวิจัย โดยอาจมีบทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือบทความปริทัศน์ (review article) ตีพิมพ์ร่วมด้วย และบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 2 คน ใน 3 คน ชื่อผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นความลับ และการประสานงานระหว่างผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิต้องผ่านกองบรรณาธิการเท่านั้น

        ผู้ประสงค์จะส่งบทความ ให้เตรียมบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน และให้กรอกรายละเอียดในหนังสือนำส่งบทความเพื่อรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นของตนจริงและเป็นผลงานใหม่ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเผยแพร่ในที่ใด ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในที่ใด และจะไม่ส่งเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในที่ใดภายใน 90 วัน จากวันที่รับบทความ กรณีที่บทความเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาควรใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เขียนร่วมด้วย

วัตถุประสงค์

        เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป

สาขาที่เปิดรับบทความ

      1) สังคมศาสตร์ทั่วไป   2) การศึกษา   3) จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา   4) ธุรกิจทั่วไป การจัดการและการบัญชี   5) สุขภาพ (สังคมศาสตร์)

ประเภทบทความ

       เน้นการนำเสนอบทความวิจัย โดยอาจมีบทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือบทความปริทัศน์ (review article) ตีพิมพ์ร่วมด้วย

กำหนดตีพิมพ์วารสาร

        กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)

 - รูปแบบตีพิมพ์ : ISSN 2228-8287 (Print)
           เริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553)
- รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ : ISSN XXXX-XXXX (Online)
          เริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Language) :  ภาษาไทย (Thai)

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ :  ไม่มีการเก็บต่าธรรมเนียม

เงื่อนไข

  1. ผู้ประสงค์จะส่งบทความ ต้องเตรียมบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียนของวารสาร
    โดยบทความต้องเป็นศาสตร์ในสาขาที่วารสารกำหนด
  2. บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 2 คน ใน 3 คน
  3. ชื่อผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นความลับ และการประสานงานระหว่างผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิต้องผ่านกองบรรณาธิการเท่านั้น
  4. ให้กรอกรายละเอียดในหนังสือนำส่งบทความเพื่อรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นของตนจริงและเป็นผลงานใหม่ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเผยแพร่ในที่ใด ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในที่ใด และจะไม่ส่ง
    เพื่อพิจารณาเผยแพร่ในที่ใดภายใน 90 วัน จากวันที่รับบทความ
  5. กรณีที่บทความเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ควรใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เขียนร่วมด้วย

Vol. 14 No. 2 (2023): July-December 2023

Published: 2023-12-27

ADVERSITY QUOTIENT, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ADJUSTMENT OF EMPLOYEES OF NGERN TID LOR HEAD OFFICE, BANGKOK

กรรณิการ์ แก้วอยู่ Kannika Kaewoui, ทิพย์วัลย์ สุรินยา Tippavan Surinya

17-35

KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE FOR SOLID WASTE MANAGEMENT WITH ZERO WASTE CONCEPT OF THUNG HUA CHANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY, THUNG HUA CHANG DISTRICT, LAMPHUN PROVINCE

ประเวทย์ ยาแปง Pawet Yapang, สามารถ ใจเตี้ย Samart Jaitae, สิวลี รัตนปัญญา Siwalee Rattanapunya

36-49

LEARNING BEHAVIOR TO USE WOLFRAM ALPHA FOR FACILITATING THE UNDERSTANDING OF MATHEMATICAL CONTENT OF CONSECUTIVE UNDERGRADUATE STUDENTS, COLLEGE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY, KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK

นิพันธ์ ประวัติเจริญวิทย์ Niphan Prawatcharoenwit, สมภพ ทองปลิว Sompop Thongplaw, ศรีอัมพร เร่บ้านเกาะ Srianporn Rebankoh

50-60

PARTICIPATION IN HILL WATER SUPPLY MANAGEMENT ON THE DROUGHT CONDITION OF THE PEOPLE IN MAE LO WATERSHED, MAE RIM DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE

สามารถ ใจเตี้ย Samart Jaitae, สิวลี รัตนปัญญา Siwalee Rattanapunya, ฉัตรศิริ วิภาวิน Chatsiri Vipawin, จันจิราภรณ์ สท้านไตรภพ Janjiraporn Stantripob

61-73

GUIDELINES FOR ONLINE LEARNING WITH GAMIFICATION FOR ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS

ดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ Daungdao Rungcharoenkiat

74-92

THE STUDY OF THE PROBLEMS IN TEACHING PRACTICUM: A CASE STUDY OF CHINESE EDUCATION STUDENTS AT THE FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY

อัมพร วรานนท์วนิช Amporn Waranonwanit, นัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ Natrudee Pankitwanitjalearn, วิภาวี วันละ Wipawee Wanla, กิตติธเนศ วิวรรธน์โชติ Kittanes Wiwatchot

93-104

THE WAYS OF WATER BUFFALO AND THE SUSTAINABLE CULTURAL TOURISM DEVELOPMENT OF THE THALE NOI COMMUNITY IN PHATTHALUNG PROVINCE

ทักษิณา สิทธิผล Thaksina Sitthiphon, เจษฎา นกน้อย Chetsada Noknoi

105-120

PERSONNEL POTENTIAL DEVELOPMENT FACTORS AFFECTING BUREAUCRACY 4.0 OF RATCHABURI PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

พัชรมน โตสุรัตน์ Patcharamon Tosurat, เกศรา คำมาวงศ์ Ketsara Khammawong

133-146

View All Issues

ISSN  :  2228-8287 (Print)