ที่ปรีกษา

  1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิจัย                                         รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต  จันทร์ฉาย         ข้าราชการบำนาญ

กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิจัย

1 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการ
2 รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ดูแลบัณฑิตศึกษา) กรรมการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
3 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กรรมการ
4 ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรรมการ
5 ศาสตราจารย์ ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ / ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
6 ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  รุญเจริญ / ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
7 ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ / ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
8 ศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  ติเยาว์ / ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
9 รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล / มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรรมการ
10 รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ  ตรัยมงคลกูล / ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
11 รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ  คุณารักษ์ / มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กรรมการ
12 รองศาสตราจารย์ ดร.แววตา  เตชาทวีวรรณ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ
13 รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรรมการ
14 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ
15 รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  บัวเวช / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา / ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐดาว  พิศาลพงศ์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  วิวาห์สุข / มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  น้อยทิม / ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  พงศ์สิทธิกาญจนา / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ
23 อาจารย์ ดร.นภาเดช  บุญเชิดชู / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ
24 อาจารย์ ดร.อัมรินทร์  อินทร์อยู่ / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ
25 รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ดูแลบัณฑิตศึกษา) กรรมการและเลขานุการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 ผู้ช่วยเลขานุการ

1. นางริญญาภัทร์ พสิษฐ์กุลเวช  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. นางสาววรวรรณ  ตันสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม