Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์) : วารสารสังคมศาสตร์วิจัยมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความด้านสังคมศาสตร์ทั่วไป การศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา ธุรกิจทั่วไป การจัดการและการบัญชี สุขภาพ (สังคมศาสตร์) โดยเน้นการตีพิมพ์บทความวิจัยเป็นหลัก โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)  :  บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน จาก 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

Types of articles (ประเภทของบทความ) :  วารสารสังคมศาสตร์วิจัยเน้นการตีพิมพ์บทความวิจัย โดยอาจมีบทวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือบทความปริทัศน์ (review article) ตีพิมพ์ร่วมด้วย

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์) :  ภาษาไทย

Publication Frequency (กำหนดออก) :  วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

Publisher (เจ้าของวารสาร) :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม