ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2023): วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

การสร้างสรรค์รายการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม YouTube

อนุชา สุขแสง, วรรษิดา บุญญาณเมธาพร

74-100

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci

E-ISSN : 2730-3942 / Print ISSN : 2286-9018