Announcements

วารสารยุโรปศึกษากลับมาดำเนินการตีพิมพ์ กำหนดออกฉบับที่ 25 (1) สิ้นมิถุนายน 2019

2019-06-05

ตามที่วารสารยุโรปศึกษาได้ประกาศพักการตีพิมพ์ชั่วคราวหลังจากได้ตีพิมพ์ฉบับปีที่ 24 เล่มที่ 2 (2016) นั้น บัดนี้ วารสารยุโรปศึกษาจะกลับมาดำเนินการตีพิมพ์ตามปกติ โดยจะตีพิมพ์ฉบับปีที่ 25 เล่มที่ 1 (2019) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2019 ในการนี้ วารสารยุโรปศึกษายังได้เริ่มเผยแพร่ฉบับออนไลน์ ใช้ระบบพิชญพิจารณ์ (peer-review) และปรับจำนวนบทความที่ลงตีพิมพ์เป็น 4-6 บทความต่อฉบับ นับตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไปด้วย

วารสารยุโรปศึกษาขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับยุโรปในสาขาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ เพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือส่งต้นฉบับบทความผ่านระบบ ThaiJo หรือ อีเมล์ ces.publishing@gmail.com

Read more about วารสารยุโรปศึกษากลับมาดำเนินการตีพิมพ์ กำหนดออกฉบับที่ 25 (1) สิ้นมิถุนายน 2019

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (2021): วารสารยุโรปศึกษา
					ดู ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (2021): วารสารยุโรปศึกษา

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

บรรณาธิการ: ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
บรรณาธิการผู้ช่วยและผู้จัดการวารสาร
กองบรรณาธิการ: กิตสิรินทร์ กิติสกล, จาริต ติงศภัทิย์, บรรพต กำเนิดศิริ, ปิติ ศรีแสงนาม, วิมลวรรณ ภัทโรดม, อาจารี ถาวรมาศ
ออกแบบรูปเล่ม:  วรดร เลิศรัตน์ 

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-30

ฉบับเต็ม

Articles

ดูทุกฉบับ

วารสารยุโรปศึกษาจัดทำโดยศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ที่มีสารัตถะสำคัญเกี่ยวกับภูมิภาคยุโรป ตลอดจนความสัมพันธ์และบทบาทของของยุโรปในโลก ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีกำหนดเผยแพร่ฉบับปกติ 2 ฉบับต่อปี ณ สิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคม เริ่มตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1993 พักตีพิมพ์ชั่วคราวระหว่าง ค.ศ.2017-2018 และกลับมาดำเนินการตีพิมพ์ตามปกติ พร้อมทั้งเริ่มเผยแพร่ฉบับออนไลน์และใช้ระบบพิชญพิจารณ์เมื่อ ค.ศ.2019