วารสารญี่ปุ่นศึกษา
Japanese Studies Journal
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Institute of East Asian Studies , Thammasat University

jsj@asia.tu.ac.th 
www.asia.tu.ac.th
02-564-5000-3 Ext 323 

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (2020): January - June 2020

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-29

ดูเล่มทุกฉบับ