TJJS cover

เกี่ยวกับวารสาร

          วารสารญี่ปุ่นศึกษาธรรมศาสตร์ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) เริ่มจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านญี่ปุ่นศึกษา และนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในเชิงบูรณาการ ยินดีรับพิจารณาบทความที่ส่งเสริมองค์ความรู้ทุกด้านของญี่ปุ่นศึกษา โดยเฉพาะด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ภาษา ปรัชญา วรรณกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น

     ในปัจจุบันวารสารเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความรับเชิญที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการและการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยใช้ระบบ Double-blind peer review (ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา) ส่วนงานวิชาการประเภทอื่นต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากบรรณาธิการวารสารก่อนตีพิมพ์ 

ISSN 2821-9619 (Print)
ISSN 2821-9627 (Online)

     วารสารญี่ปุ่นศึกษาธรรมศาสตร์ เดิมชื่อ "วารสารญี่ปุ่นศึกษา" เลข ISSN 2697-648X 
โดยเริ่มใช้ชื่อ "วารสารญี่ปุ่นศึกษาธรรมศาสตร์" (Thammasat Journal of Japanese Studies) ตั้งแต่วารสารปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) เป็นต้นไป 

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (2022): January - June 2022
					ดู ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (2022): January - June 2022
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30
ดูทุกฉบับ

Indexed in tci