ติดต่อ

วารสารญี่ปุ่นศึกษา ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

โทร (02)564-5000-3

โทรสาร (02) 5644888

ผู้รับผิดชอบหลัก

Japanese Studies Journal
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-5645000-3

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Krongkamon Ruenklin
เบอร์โทรศัพท์ 025645000-3 ต่อ 323