กองบรรณาธิการ

         กองบรรณาธิการวารสารญี่ปุ่นศึกษาธรรมศาสตร์ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

ที่ปรึกษา (Advisory Board)
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ชาติประเสริฐ                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ มีสันฐาน                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


บรรณาธิการ (Editor)
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองบรรณาธิการ (Associate editor)
นายจินตวัฒน์ ศิริรัตน์                                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant editor)
Mrs. Eriko Manomaiphibul                                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา อนันตนาคม              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีวินท์ สุพุทธิกุล                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ เจริญพร                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. คุณอรรถ บุนนาค                                                      สำนักพิมพ์ JLIT
6. อาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์                               สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
7. อาจารย์ ดร. ผณิตา ไชยศร                                       มหาวิทยาลัยพะเยา
8. ดร.วทัญญู ใจบริสุทธิ์                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                       
9. อาจารย์ปิยาภรณ์ จันทร์สวย                                    สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


ฝ่ายจัดการและประชาสัมพันธ์ (Managing and Public Relations Team)
1. นางวรรณิษา ไวยฉายี                                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นางสาวกตมน เทพสีดา                                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์