ทีมบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู                         คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์                           คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ชาติประเสริฐ                        คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัตฐิกาล                     สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ             
นายจินตวัฒน์ ศิริรัตน์                                                      สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์              
นางสาวอรวรรณ นักปราชญ์                                             สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ
ผศ. ดร.ธีวินท์ สุพุทธิกุล                                                  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ดร.กนกวรรณ สุทธิพร                                                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อ.ดร.พนิดา อนันตนาคม                                                  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ดร.วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์                                         นักวิชาการอิสระ
นางสาวนิรินธร  มีทรัพย์นิคม                                            สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝ่ายจัดการ                     
นายวชิระ รอตรวย                                                           สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางกรองกมล รื่นกลิ่น                                                     สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์